گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

هفته ای برای تو

در برابر توانمند سازی نیروی انسانی موضوعی مهم و عنوان فصل نهم قانون خدمات اداری ناتوانی،
است و حفاظت از منابع طبیعی با نیروهایی مسـتأصل در ادارة امور زندگی خود، به هیج
وجه قادر به حفاظت از منابعی با ارزش و سرمایة ملی تجدید پذیر نخواهد بود و بدین ترتیب حفاظت
از منابع طبیعی جنگل و مرتع و حیات وحش و بستر حیات در شرائط به امان خدا قرار
گرفته است

فاجعه از دست رفتن دو امنیت « امنیت غذایی و امنیت بستر حیات » بیخ گوش زمین
است و زمینخواری تخلفی عادی شد و ایجاد انگیزه ها

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید