گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

سکونت گاه های غیررسمی معضل مدیریت شهری !(5)

در ادامه سری مطالب با موضوع حاشیه نشینی معضل مدیریت شهری و در بخش پنجم به انواع طرح های بهسازی در سکونت گاه های غیررسمی می پردازم .

انواع طرح های بهسازی :

الف – ایجاد و یا بهسازی زیرساخت های اولیه : بخشی از سکونت گاه های غیررسمی دارای حداقل های ایمنی سکونتی هستند . در این مناطق زیر ساخت های اصلی برای زندگی مانند معابر ، بهداشت ، فاضلاب ، آب و  مسائل زیست محیطی و اجتماعی یا وجود نداشته و یا بصورت غیر اصولی و غیر ایمن ایجاد گردیده اند . برای همین جهت بهسازی این محلات باید ابتدا نسبت به ساماندهی و یا ایجاد زیرساخت های اصلی برای یک زندگی را فراهم کرد . در ایجاد و یا بهسازی زیرساخت تسهیلات و نیازهای اجتماعی و آموزشی نباید فراموش گردد.

ب – فراهم آوردن شرایط ایمن برای سکونت : در برخی از محلات و یا در بخشی از سکونت گاه های غیررسمی زیرساخت هایی برای زندگی وجود داشته و یا ایجاد شده است ولی بحث تصدی گری زمین و مالکیت مسکن به عنوان تهدید اصلی ساکنین می باشد . در این خصوص باید نسبت به حل حقوقی موضوعات و تامین شرایط مالکیت و اجاره به شرط تملیک و یا مشارکت و ایجاد سهم مالکیت حاشیه نشینان اقدام عاجل به عمل آید . زیرا در غیر ایصورت اهالی هیچ رغبتی برای بهسازی و مشارکت در امور نخواهند داشت . بعبارتی ساده تر باید تهدید خروج اجباری در این محلات از بین برد . در این زمینه باید اقداماتی ازجمله موارد ذیل به عمل آید :

-تصویب و یا تسهیل قوانین

-انعطاف پذیری حقوق مالکیت و یا پیوستگی این حقوق

-تنظیم قراردادهای مطمئن

-ایجاد  تعاونی های زمین برای اهالی محلات

-ایجاد اطمینان برای جلوگیری از خروج اجباری

-پیش بینی و برنامه ریزی برای تملک های موقت و تشویقی

ج – بهسازی جامع : در برخی موارد نه سکونت گاه های مطمئن برای سکونت وجود دارد و نه زیر ساخت هایی برای زندگی وجود دارد .سومین نوع برنامه های بهسازی بهسازی جامع است که نسبت به ایجاد زیرساخت ها در کنار تامین امنیت سکونت می پردازد . این نوع برنامه معمولا در جاهایی که دارای تراکم زیاد جمعیتی و فاقد شرایط زندگی و طرح های کالبدی باشد دارای کاربرد است . این نوع بهسازی بدلیل جامع بودن مشکلات و تعدد ذینفعان و حاد بودن معضلات از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخورددار هستند . این روش بهسازی زمان بر و پر هزینه نیز می باشد . در این نوع بهسازی همه جامعه محلی درگیر هستند .در این مورد لازم هست تا هماهنگی های زیادی در بین ادارات و سازمان های مختلف و ذینفع به عمل آید .در این طرح حق مالکانه در کنار تامین زیرساخت از اولویت اساسی برخوردار است .

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید