گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

قانون پسروی و پیشروی در دریاچه ها

آیا قانون طبیعت در دریاچه ارومیه تکرار یک پسروی دوره ای
است ، یا تحمیل یک پسروی !

چرا موهبت طبیعی مانند دریاچه ارومیه در بازی  مصرف، یک نتیجه باخت باخت داشت و در طول مدت
کمتر از یک دهه، بیلان آبی آن فروکش کرد و شاید هیچ امواج مواجی ندارد !  از آن روزگاری که استحصال آرتیمیا از دریاچه
ارومیه موضوع و مفاد ماده 112 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شد، زمان

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید