گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

بودجه ریزی عملیاتی در منابع طبیعی – 5

جنبة استفاده و یا مصرف کردن دارائی های زیستی با دیگر
دارائی های سرمایه ای نیز متفاوت است و هیچگاه با
استفاده از منابع در حد توان اکولوژیک، نمی توان کاهش میزان سرمایه محاسبه و معرفی
کرد
، چون استمرار تولید در دارائی زیستی با حد توان اکولوژیکی متناسب و
تعریف می شود و درصورت عدم استفاده از منابع در حد توان اکولوژیکی، هدر رفت تولید
سالیانه و عارضه پیری وکاهش کیفیت وضعف باروری قابل تعیین

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید