گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

آیین نامه اجرایی ماده 184قانون برنامه پنجم توسعه_ارزیابی راهبردی محیطی

شماره 37454 /ت47812هـ مورخ 30/2/1391


هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1390 به استناد ماده (184) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:


آيين‌نامه اجرايي ماده (184) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران


ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
    الف ـ ارزيابي راهبردهاي محيطي: فرآيند نظام‌مند سنجش اثرات تجمعي راهبردها، برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي در سطوح ملي، منطقه‌اي و موضوعي.
    ب ـ نظام ارزيابي راهبردي محيطي: مجموعه راهبردهاي كلي، ساز و كارها و شاخص‌هايي كه براي ارزيابي راهبردي محيطي در سطوح ملي، منطقه‌اي و موضوعي تدوين و به اجرا درمي‌آيد.
    ج ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست
    د ـ شوراي عالي: شوراي عالي حفاظت محيط زيست
    هـ ـ شوراي هماهنگي: شورا‌هاي هماهنگي توسعه منطقه‌اي
    و ـ طرحها و برنامه‌هاي توسعه‌اي: مجموعه‌اي از فعاليتهاي توسعه‌زا كه با اهداف مشخص در يك بازه زماني معين در يكي از سطوح ملي يا منطقه‌اي به اجرا درمي‌آيد.
    ز ـ اثرات تجمعي: پيامدهاي محيط زيستي ناشي از مجموعه‌اي از فعاليتهاي انساني بر محيط زيست عرصه مورد ارزيابي.
    ح ـ حيطه‌يابي: ساز و كار تعيين محدوده و عمق بررسيهاي ارزيابي راهبردي
    ط ـ شاخص ظرفيت زيستي: معيار برآورد توانايي سرزمين براي تأمين نيازهاي انساني
    ي ـ شاخص اثرات محيطي: معيار برآورد اثرات فعاليتهاي انسان بر محيط زيست
ماده2ـ عناوين برنامه‌ها و طرحهاي توسعه‌اي در سطوح ملي، منطقه‌اي و موضوعي كه بايد مورد ارزيابي راهبردي محيطي قرار گيرند، توسط شوراي عالي تعيين مي‌گردد.
     

 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید