گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

بررسی روش‌های ارزش‌گذاری اقتصادی در تحلیل مسائل زیست محیطی شهرها

این مقاله، دسته‌بندی خوبی از پژوهش‌هایی که در ایران در مورد اقتصاد محیط زیست با استفاده از روش‌های مختلف ارزش‌گذاری اقتصادی انجام شده است را ارائه می‌دهد.

حسن ایزدی

عضو هیئت علمی بخش شهرسازی – دانشگاه شیراز

سپیده برزگر

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری – واحد بینالملل دانشگاه شیراز


چکیده

امروزه اغلب شهرهای جهان بویژه در کشورهای در حال توسعه با مشکلات و مسائل زیست محیطی مختلفی روبرو هستند که حل آنها نیازمند توجه به عوامل مختلف اقتصادی – اجتماعی، سیاسی، فیزیکی و نهادی و تجزیه و تحلیل آنها است. براي این منظور ارزش‌گذاری مسائل و مشکلات زیست محیطی در ابعاد مختلف گام اساسی در جهت حل مشکلات و همچنین حفاظت و بهرهبرداری از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود. یکی از ابعاد ارزش‌گذاري مسائل محیط زیست، ارزش‌گذاری اقتصادی است که در چند دهه گذشته در ادبیات اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار مطرح بوده است. علاوه بر این، در عرصه عمل نیز ارزش‌گذاری سیاست‌های زیست محیطی بیشتر از گذشته با ملاحظات اقتصادی روبرو گردیده است؛ به گونه‌ای که برای طراحی مناسب سیاست‌های توسعه پایدار و اجرای کارآمد طرح‌ها و پروژه‌ها بویژه در مناطق شهری و همچنین ارزیابی اثرات و پیامدهای زیست محیطی آن، نیاز به تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی در ارتباط با مسائل محیط زیست همواره مدنظر و از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به فراخور موضوعات مورد بررسی، روش‌های مختلف ارزش‌گذاری اقتصادی نیز مطرح و به کار گرفته شده است. این مقاله با بکارگیری روش توصیفی و تطبیقی، به معرفی و طبقه‌بندی روش‌های ارزش‌گذاری اقتصادی مسائل زیست محیطی و مقایسه کاربردهای کلیدی آنها در شهرها و همچنین به نقاط قوت و کاستی‌های هر یک از روش‌های ارزش‌گذاری اقتصادی پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هریک از روش‌های ارزش‌گذاری ابعاد مختلفی از ارزش کالاها و خدمات زیست محیطی را اندازه‌گیری می‌کند و می‌بایست در بکارگیری هریک از روش‌ها به قابلیت‌ها و نقاط ضعف هریک از آنها توجه کرد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که برخی از این روش‌ها در ارزش‌گذاری موضوعات زیست محیطی شهرهای کشور کمتر استفاده شده است. با توجه به اینکه ارزش‌گذاری اقتصادی اثرات زیست محیطی در تصمیمسازی براي تخصیص منابع کمیاب نقش مهمی ایفا می‌کند؛ شناخت اصول و کاربرد روش‌های ارزش‌گذاری می‌تواند به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان برای طراحی موثر و مناسب سیاست‌های توسعه پایدار شهری در مواجهه با مشکلات زیست محیطی شهرها کمک نماید.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید