گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

بررسی رابطه علیت بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت)

بالاخره چاپ شد! 3 سال از دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد من می‌گذرد و بالاخره مقاله‌ای که از این پایان‌نامه تهیه کرده بودم در شماره دوم نشریه «اقتصاد محیط‌ زیست و انرژی» که برای دانشگاه خودمان است و تازه دو شماره‌اش درآمده، منتشر شد، البته با تلاش و همت زیاد استاد بهرامی که واقعاً مدیون زحمات ایشان هستم. حقیقتاً اگر چیزی در مورد اقتصادسنجی بلد هستم مدیون استاد بهرامی ام. از استاد خیابانی هم صمیمانه تشکر می‌کنم. برای من افتخار بزرگی است که نامم در کنار نام استاد بهرامی و استاد خیابانی در یک مقاله علمی آمده است. انشاءالله خداوند به هر دو استاد طول عمر و توفیقات بیشتر عطا کند.


دکتر جاوید بهرامی

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر ناصر خیابانی

استادیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

مرتضی قاضی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مطالعات تجربی روی منحنی کوزنتس محیط زیستی (EKC)، وجود داشتن یا وجود نداشتن یک رابطه به شکل U برعکس بین سطح آلودگی و سطح درآمد را مورد بررسی قرار
می‌دهند. به طور معمول، آنچه که در الگوهای EKC به عنوان پيش‌فرض در نظر گرفته می‌شود آن است كه رابطه بین درآمد سرانه و انتشار آلودگي، تنها يك رابطه عليت يك‌طرفه از درآمد به تغييرات
محيط‌ زيستي است و عكس آن درست نيست. اكنون ديگر اعتبار و صحت اين پيش‌فرض مورد پرسش قرار گرفته است. می‌توان اين ادعا را مطرح نمود كه ممكن است ماهيت و جهت عليت بین رشد اقتصادي و انتشار آلودگي، بسته به اینکه کشورها در چه مرحله‌ای از توسعه
و پیشرفت قرار دارند، از يك كشور به كشور ديگر متفاوت باشد. در این تحقیق به
بررسی تجربی رابطه علّی رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، مبتنی بر آزمون دومرحله‌ای
علیت گرانجری میان درآمد سرانه و انتشار سرانه دیاکسید کربن، در کشورهای توسعه‌یافته
و در حال توسعه صادرکننده نفت در دوره زمانی 2005 ـ 1970 پرداخته شد. نتایج نشان داد که در
حالت همگنی کوتاهمدت و بلندمدت و همچنین حالت ناهمگنی کوتاه‌مدت و همگنی بلندمدت، رابطه علیت کوتاهمدت یکطرفه از درآمد به انتشار و در
بلندمدت رابطه علیت قوی دوطرفه بین انتشار و درآمد وجود دارد. افزون بر این،
در حالت همگنی کوتاه‌مدت و ناهمگنی بلندمدت، رابطه علیت دوطرفه بین
انتشار و درآمد در کل پانل برقرار است. آزمونهای علیت تک کشوری، یعنی حالت
ناهمگنی ضرایب کوتاه‌مدت و بلندمدت، نیز نشان می‌دهند که جهت علیت بلندمدت و
کوتاهمدت در کشورهای صادرکننده نفت متفاوت است که علت این مسئله می‌تواند
تفاوت‌های ساختاری و اقتصادی این کشورها باشد.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید