گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

مدیریت اراضی حریم منابع طبیعی و تأسیسات دولتی- 3

واگذاری اراضی ملی
شامل جنگل مرتع بیشه و اراضی جنگلی و اراضی دولتی شامل بیابان و موات  و اراضی زمین شهری و مجهول المالک وخالصه و هر
نوع  اراضی که خریداری و به تملک دولت
درآمده به موجب تبصره یک ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، علاوه بر
قید مصرح عبارت
تابع مقررات مربوطه است
  موکول به
تصویب هیأت وزیران شده است و باید پس از تبعیت از مقررات مربوطه در واگذاری که
مراحل واگذاری بر حسب آیین نامه های اجرایی در کمیسیون مستند سازی طی

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید