گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

برآورد خسارت به منابع طبیعی – 1

به اذعان همة صاحب نظران عامل انسانی از جمله عوامل تخریب منابع طبیعی کشور است و غالباً عاملیت انسانی  با برنامه های توسعه امور زیر بنائی و از نوع دولتی آن را ، برجسته تر از عاملیت انسانی جوامع محلی نوعا ً از روی نیازمندی و اجتناب نا پذیر می دانند


طبعاً در همراهی با اجتناب نا پذیری جوامع محلی عدم آگاهی و در همراهی اجرای برنامه توسعه شتابزدگی

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید