گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

برآورد ارزش‌گذاری اقتصادی-تفرجگاھی آبشار و محوطه تفریحی، تاریخی گنجنامه استان ھمدان

دكتر رسول قربانی

استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شھری

دانشگاه تبريز

دكتر رحیم جیدری چنانه

استاديار جغرافیا و برنامه‌ريزی شھری

دانشگاه تبريز

عیسی سراقی

كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ريزی شھری

چکیده

آبشار و محوطه تفریحی تاریخی گنجنامه به عنوان یکی از جاذبه‌ھای اکوتوریستی و ژئوتوریستی استان ھمدان، از مناطق مھم گردش‌گری ایران می‌باشد. لذا مطالعه ارزش اکوتوریستی آن می‌تواند در پیش‌بینی نیازھا و رفع کمبودھا و توسعه گردش‌گری در منطقه مؤثر باشد. ھدف این پژوھش برآورد ارزش اکوتوریستی آبشار و محوطه تفریحی تاریخی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. داده‌ھای موردنیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با ١٨٠ بازدیدکننده از منطقه مذکور جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که ٧۵ درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جھت استفاده از آبشار مذکور می‌باشند. ھمچنین متغیرھای تحصیلات، جذابیت آبشار و محوطه تفریحی تاریخی گنجنامه، درآمد و قیمت پیشنھادی اثر معنی‌داری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند ولی متغیرھای سن، جنسیت و اندازه خانوار از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده ولی علائم مورد انتظار را دارا بوده‌اند. میانگین تمایل به پرداخت افراد 5100 ریال و ارزش اکوتوریستی آبشار و محوطه تفریحی تاریخی گنجنامه سالانه حدود 1883000000 ریال برآورد گردید.


متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید