گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

برآوردی از ارزش‌های غيراستفاده‌ای تالاب انزلی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

لعبت زبردست

دانشجوی دكتری برنامه‌ريزی محيط زيست، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران

وحيد ماجد

دانشجوی دكتری اقتصاد، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

غلامعلی شرزه‌ای
 
دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران


چکیده

تالاب‌ها علاوه بر دارا بودن ارزش‌های متعدد زيست‌بومی، از ديرباز دارای ارتباط تنگاتنگی با زندگی مردم بومی بوده و کالاها و خدمات بسياری را در اختيار اين جوامع گذاشته‌اند. تالاب بين‌المللی انزلی نيز از ديرباز چنين نقشی را برای نواحی اطراف خود داشته است، اما متأسفانه علاوه بر مسائل و تخريب‌های ناشی از فشار فزاينده جمعيت بر منابع محدود تالاب، اجرای طرح‌های توسعه متفاوت در حوضه آبخيز آن، تأثيرات چشمگير و مخربی را بر اين اکوسيستم ارزشمند برجای گذاشته است. واضح است که در هنگام اجرای طرح‌های توسعه، در کنار منافع بدست‌آمده از طرح موردنظر، ارزش‌های محيط زيستی حائز اهميت مربوط به منابع طبيعی اغلب به صورت برگشت‌ناپذيری تخريب شده، و يا از ميان می‌روند. به همين دليل، تبديل ارزش‌های مختلف تالاب به ارزش‌های کمی و اقتصادی، می‌تواند کمکی براي تصميم‌گيرندگان در مقايسه گزينه‌های مختلف و اتخاذ تصميم صحيح باشد. با توجه به اين كه ارزش‌های غيراستفاده‌ای يك تالاب، معمولاً كمتر مورد توجه تصميم‌گيران قرار می‌گيرد و در تصميم‌گيری‌ها دخالت داده می‌شود در اين تحقيق براي تعيين ارزش‌های غيراستفاده‌ای تالاب انزلی از روش ارزش‌گذاری مشروط استفاده شده است. برای ارزش‌گذاری اقتصادی تالاب با استفاده از روش‌های اقتصادسنجي و استفاده از نرم‌افزار Eviews به وسيله مدل لوجيت به برآورد حداکثر تمايل به پرداخت بر اساس قيمت‌های پيشنهادی اقدام شده است. بر اين اساس، حداکثر تمايل به پرداخت پاسخ‌دهندگان برای يک دوره زمانی نامحدود که در زمان حال تنزيل شده است، سالانه برابر ۸۸۰۳/۹ تومان برآورد شده است.  

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید