گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

اينك برداشت آزاد است…!

اين روزها از مشكلات و معضلات محيط زيست پيراموني گفتن و نوشتن حال و هوايي خاص را مي طلبد؛ به هر سو كه مي نگري تغييرات منفي را با دل و جان احساس مي كني؛ از مغازه دار محل كه زباله هايش را در كنار خويش مي سوزاند تا درختاني كه شبانه و روزانه در پنهان و آشكار، بي بهانه و با بهانه بريده مي شوند، همه و همه تكرار روزهايي است كه رفته و بيم آن مي رود كه فردا را نيز اشغال نمايند !

بدون شك اتفاقات منفي زيست محيطي تنها به مرزهاي كشور ما ختم نمي شوند، اين روزها حتما شنيده و يا ديده ايد كه چگونه جنگلهاي كشور اسپانيا در آتش مي سوزند و يا تغييرات اقليمي چگونه كشورهاي آمريكاي جنوبي را فلج كرده است و موارد بسيار ديگر…

اين روزها گاه چنان با سرعت مي گذرند كه روند تغييرات زيست محيطي اطراف خويش را مي بينيم و با تكان دادن سر از كنار آنها عبور مي كنيم؛ گويي اميدي به بهبود نيست كه اينگونه از شرايط نااميد شده ايم ! اما آيا به راستي اينگونه است؟ يعني از بهبود شرايط نااميد گشته ايم و منتظريم هر چه مي خواهد بشود،بشود؟…و شايد تكرار همهء آنچه كه مي دانيم و بي سرانجام مانده از بهبود شرايط نااميدمان كرده است؟ تحليل اين سوالها با شما…

اين در حالي است كه اتفاقات مثبت هم در  پيرامون ما در حال رخ دادن است؛ همين كه عده اي بي هيچ مزد و منتي پاي كار مي آيند و تنها براي تضمين آينده درختي مي كارند خود تغييري مثبت است، هر چند به گمان عده اي كوچك نگاشته شود !

در اين بين هستند رخدادهايي كه عده اي آن را مثبت مي دانند و از آن حمايت مي كنند و در همان حال عده اي ديگر آن را مي كوبند و زير سوال مي برند؛ از اين دست مثال فراوان است؛ اختلافاتي كه گاه حتي در بين حاميان طبيعت نيز خودش را نشان مي دهد و البته همين تفاوتهاست كه مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات باشد به شرطي كه براي شنيدن همه نظرات گوش شنوا داشته باشيم !

به هر حال…

قصدم از نگارش اين مطلب آغاز يك حركت جديد در ساختار نگارشي ديده بان زاگرس بود؛ از اين پس مشكلات محيط زيست و منابع طبيعي روز را در قالب يك تك عكس و يا بيشتر به نمايش در خواهم آورد و برداشت از آن را براي تمامي خوانندگان فرهيخته اين سايت آزاد مي گذارم…

در نخستين گام مي خواهم به اتفاقي اشاره كنم كه با كمي تدبير مي شد آن را حل كرد؛ از سر راه برداشتن يك درخت قديمي تنها به دليل نقشه هاي كهنه مهندسي ساختمان خردمندانه نيست !

چند روز پيش ايميلي از سوي يكي از دوستانم دريافت كردم كه حاوي يك معماري بسيار زيبا بود؛ يك ساختمان زيبا در خيابان نياوران تهران كه بايد تفكر مهندسين آن را ارزشمند خواند؛ساختمان چند طبقه اي كه در مجاورت درختان قديمي قرار داشت اما هيچ كدام از درختان قطع نشده بودند و چيدمان سازه خود را با درختان سازگار كرده بود؛ به اين مي گويند تدبير خردمندانه؛ سازگاري ما انسانها با طبيعت پيراموني…

اما همين امروز صحنه اي در يكي از خيابان هاي قديمي شهر خرم آباد ديدم كه تاسف مرا در پي داشت…ساختمان سازي به سبك جديد؛ درختان مزاحم هستند ! مجموعه اين دو رخداد را در زير آورده ام تا خود شما قضاوت كنيد كه عمل خردمندانه كدام است…سازه خيابان نياوران تهران و يا نقشه كشي سازه خيابان معلم شهر خرم آباد…”

………………………………………………………


Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید