گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

تأثیر اکوتوریسم بر اقتصاد – مهندس اسماعیل مددی

دیگر بار همکار نازنینم مهندس مددی عزیز دستی بر قلم نواخته این بار مباحث اکوتوریسم را مطرح کرده است. باشد که مورد استفاده قرار گیرد.

“رشد روزافزون و محدوديت منابع توليد موجب بهره‌برداري بي‌رويه و غيراصولي از
منابع شديداً آسيب‌پذير و در نتيجه گسترش تخريب محيط زيست شده است. اين
پديده خصوصاً در مناطق نيمه‌خشك به دليل حاكميت شرايط ناپايدار و متغير
طبيعي از حساسيت زيادي برخوردار است. شرايط نامساعد طبيعي و دخالت‌هاي غير
اصولي انسان بر محيط زيست پيرامون خود باعث از بين رفتن عرصه‌هاي مشجر و
مراتع و تبديل آنها به اراضي باير و كم بازده و غير اقتصادي مي‌شود به‌طوري
كه اين محدوديت‌ها موجب تنگناي توليد غذا و آب آشاميدني شده و اقتصاد
خانوار را در محدوده زيستي با مخاطره همراه كرده‌است.

چنانچه اين روند ادامه داشته باشد در آينده‌اي نه‌چندان دور شاهد
تهي‌شدن روستاها (به عنوان قطب توليد) و مهاجرت نيروهاي جوان و فعال به
شهرها خواهيم بود. براي مقابله با چنين مسائلي اقدامات متعددي به اشكال
مختلف و در قالب برنامه‌هاي بيابان‌زدايي، حفظ و احياي مراتع و جنگل‌ها،
طرح‌هاي آبخيزداري جهت حفظ و نگهداري از منابع طبيعي اجرا شده است. در اين
راستا و استفاده بهينه از منابع آب و خاك و جلوگيري از هدررفتن اين منابع،
افزايش منابع آبي و تقويت سفره‌هاي آب زيرزميني، حفظ محيط زيست و غيره
طرح‌هاي آبخوانداري در كشوراجرا شده و در حال تكميل است.

در چند سال اخير به خاطر افزايش شهرنشيني از يك طرف و از سوي ديگر كاهش
كمي و كيفي مناظر زيست محيطي، كاربري ديگري بر استفاده انسان از سرزمين در
سطح جهاني افزوده شده است و اين كاربري جديد اكوتوريسم يا توريسم طبيعي
است.

هدف از اجراي برنامه‌هاي تفريحات عمومي و تفرجگاهي، ايجاد زمينه
استفاده مطلوب از طبيعت و مواهب آن براي هم ميهنان عزيز و همچنين جلب
گردشگران داخلي و خارجي است. جلب و جذب گردشگر نتايج قابل توجهي در فرايند
توسعه ملي و اقتصاد مردم بومي فراهم مي‌آورد كه داراي دو بعد اجتماعي و
اقتصادي است كه اثرات اقتصادي آن در سطوح كلان، كسب درآمد، معادل كردن
توزيع درآمد، جذب سرمايه‌هاي سرگردان، به جريان انداختن سرمايه در
سرمايه‌گذاري و بهره گيري از منابع راكد است. از بعد اجتماعي و اقتصادي نيز
با توجه به ارتباطات وسيع اجتماعي و جغرافيايي، ضمن افزايش آگاهي‌هاي ملي
درمورد نحوه زندگي، باورها، آداب و سنن اقوام مختلف، بستر مناسبي براي
تحكيم پيوند هرچه بيشتر مردم و همبستگي بيشتر ملي فراهم مي‌آيد. شناخت
عوامل و موانع توسعه اكوتوريسم در يك منطقه نخستين گام در راه طراحي
برنامه‌هاي عمراني در جهت رسيدن به شرايط مطلوب است. دراين رابطه، بينش
كاربرد جغرافيا و بهره‌گيري از‌آن در برنامه‌ريزي‌هاي عمراني ناحيه‌اي،
راهگشا خواهد بود. در جغرافياي توريستي استقرار پديده‌ها و جاذبه‌هاي طبيعي
در ارتباط با عوامل و شرايط محيط طبيعي اهميت بسزايي دارند. براي آگاهي از
اين‌كه تا چه‌اندازه مي‌توان به اين گونه پتانسيل‌ها متكي بود و براي آن
برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري اوليه كرد مي‌بايد توانايي‌هاي طبيعي مناطق
مختلف از نظر كميت و كيفيت، موقعيت حيات وحش و آبزيان و همچنين از جنبه
تفرجگاهي بررسي شوند.

واضح است كه بيابان‌زايي حاصل به هم خوردن روابط انساني و محيط زيست
است. بهره‌برداري بي‌رويه از مراتع، تبديل اراضي مرغوب جنگلي به زمين‌هاي
كشاورزي، اعمال مديريت ضعيف در كاربرد نهاده‌هاي كشاورزي و فقدان يك نظام
حمايتي و حفاظتي قوي از منابع طبيعي عوامل عمده ظهور و گسترش بيابان‌زايي
محسوب مي‌شود. اثرات اين پديده به‌صورت كاهش تنوع و تراكم پوشش گياهي، بروز
اختلافات و تغيرات شديد اكولوژيكي، به‌هم خوردن توازن بين محيط زندگي
(فيزيكي و زيستي)، فرسايش خاك و به‌دنبال آن قحطي و خشكسالي ظاهر شده و
تأثيرات مخرب خود را برجاي مي‌گذارد.

يكي از ويژگي‌هاي شاخص روستاهاي محدوده آبخوان‌ها پديده مهاجر فرستي
آنها مي‌باشد. در بررسي علت اين پديده مشخص شد عمده‌ترين عوامل اين زمينه
به ترتيب كمبود آب آشاميدني و كشاورزي، كمبود مراتع و ازبين رفتن آنها،
مشكل تهيه علوفه، بيكاري، نبود فرصت‌هاي شغلي و عدم امكانات زيربنايي و
تفريحي بوده است.

از اين رو توسعه مراكز تفريحي داراي اثرات مثبت و منفي است كه هر يك را
بايد در جاي خود مورد بررسي قرار داد. اثرات توسعه مراكز تفريحي در يك
منطقه به‌صورت مثبت مزايايي را در بردارد كه در مرحله اول، اين مزايا متوجه
ساكنان بومي اين مناطق خواهد شد كه عبارتنداز:

اثرات مثبت توسعه مراكز تفريحي

الف- اشتغالزايي، ب- درآمدزايي، ج- جلوگيري از مهاجرت(كوچ)، د- رونق
اقتصادي، ه- بالارفتن فرهنگ مردم، و- شناساندن منطقه به غير بوميان،

ز- بالارفتن سطح زندگي اهالي منطقه”

اصل مقاله را در اینجا ببینید.

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید