گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

آیین نامه اجرایی ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه

ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور : عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می گردد . در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی ( پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند عوارض آلودگی بر اساس سیاست های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذی‌ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می‌شود.
       در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استانهای ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.


آيين‌نامه اجرايي ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

شماره40510/ت47634هـ   مورخ    2/3/1391
 هيئت وزيران در جلسه 9/11/1390 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

 ماده1ـ عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري‌ها و دهياري‌هاي همان شهرستان توزيع مي‌شود.
ماده2ـ به منظور توزيع عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر)موضوع قانون كه آلودگي آنها به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت مي‌كند، كميته‌اي با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ معاون برنامه‌ريزي استانداري (مسئول كميته)
ب ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان (دبير كميته)
ج ـ مدير كل امور مالياتي استان
د ـ فرمانداران شهرستان‌هاي تحت تأثير آلودگي
تبصره ـ فهرست واحدهاي توليدي موضوع اين ماده، شهرستانهاي متأثر و شاخص شدت آلودگي هر يك از آنها در ابتداي هر سال توسط ادارات كل حفاظت محيط زيست استان‌ها براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان حفاظت محيط زيست اعلام مي‌شود.
ماده3ـ سهم هر يك از شهرستان‌هاي متأثر به صورت زير محاسبه مي‌شود:

ضريب توزيع عوارض شهرستان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = سهم شهرستان
مجموع ضرايب توزيع عوارض شهرستان‌هاي متأثر

الف ـ ضريب توزيع عوارض هر شهرستان براساس رابطه زير محاسبه مي‌شود:
(شاخص جمعيت شهرستان) * 3/0+ (شاخص شدت آلودگي شهرستان)* 7/0 = ضريب توزيع عوارض شهرستان
ب ـ شاخص شدت آلودگي براي شهرستان‌هاي بسيار آلوده عدد (دو) و براي شهرستانهاي آلوده عدد (يك) است.
ج ـ شاخص جمعيت هر شهرستان براي شهرستان‌هاي داراي جمعيت كمتر از (50) هزار نفر عـدد (يك)، براي شهرستان‌هاي داراي جمعيت بين (50) هزار نفر تا (500) هزار نفر عدد (دو) و براي شهرستان‌هاي داراي جمعيت بيش از (500) هزار نفر، عدد (سه) است.
تبصره1ـ سهم شهرداري‌ها و دهياري‌هاي هر شهرستان براساس ماده (1) اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ كميته موظف است تا پايان هر سال گزارش عملكرد ساليانه را تهيه و به سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اعلام نمايد.
ماده4ـ چنانچه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (50 نفر و بيشتر) به شهرستان‌هاي واقع در دو يا چند استان سرايت كند، براي توزيع عوارض آلودگي بين شهرستان‌هاي متأثر كميته‌اي با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور (مسئول كميته)
ب ـ سازمان حفاظت محيط زيست (دبير كميته)
ج ـ اداره كل مالياتي استان محل استقرار واحد آلاينده
د ـ معاونين برنامه‌ريزي استانداريهاي استان‌هاي تحت تأثير
تبصره1ـ فهرست واحدهاي توليدي موضوع اين ماده، شهرستان‌هاي متأثر و شاخص شدت آلودگي هر يك از آن‌ها توسط سازمان حفاظت محيط زيست در ابتداي هر سال اعلام مي‌شود.
تبصره2ـ سهم هر يك از شهرستان‌هاي متأثر بر اساس ماده (3) و سهم شهرداري‌ها و دهياري‌هاي هر شهرستان براساس ماده (1) اين آيين‌نامه محاسبه مي‌شود.
 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید