گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

کارگاه گزارش نویسی به شورای عالی حقوق ‌بشر سازمان ملل متحد درراستای UPR

دیروز به نمایندگی از طرف دکا/ انجمن کوه نوردان ایران، به این کارگاه یک روزه دعوت شدم. هرگز فراموش نکنیم که حق داشتن محیط‌زیست سالم، حقوق اجتماعی و فرهنگی، توسعه، حقوقی که کوه نوردان برای داشتن کوهستانی سالم دارند، و حقوق کوه نوردی،‌ مفاهیمی حقوق بشری هستند. 

هر4 سال یک بار در شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل، برای کشورهایی که عضو هستند، بررسی دوره‌ای انجام می‌شود (UPR: Universal Periodic Review) و در این بررسی دوره‌ای سه دسته گزارش به این شورا داده می‌شود (ملی، UN و NGOS). از سال 2007 NGO`s هم به دسته گزارش دهندگان اضافه شدند و همین قدرت آن‌ها رابیشتر کرد. 

تمام تلاشم راخواهم کرد تا انجمن کوه نوردان ایران مقام مشورتی شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را کسب کند؛ کسب این عنوان برای نخستین بار در بین انجمن‌های کوه نوردی ایران خواهد بود و از اهمیت زیادی برخوردار است. به این ترتیب می‌توان گزارش‌های محیط‌زیستی فرستاد، برای مثال در مورد عدم ارزیابی زیست محیطی در ساخت پناهگاه‌ها، رویکرد غیرمحیط‌زیستی دولت و سازمان محیط‌زیست و فدراسیون کوه نوردی، زیرپا گذاشتن احتمالی حقوق کوه نوردان توسط فدراسیون یا دستگاه های دیگر.

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید