گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

برنامه نرم افزاري Crop Wat

برنا مه Crop Wat
يک آبزار کاربردي است براي مهندسان آبياري تا بتوانند به کمک آن  محاسبات استاندارد براي تبخير و تعرق گياه
مرجع، نياز آبي گياه و نياز آبياري گياه و مخصوصا طراحي و مديريت برنامه آبياري را
به آساني انجام دهند.مدل برمبناي روش پنمن –
مانتيث – فائو طراحي شده است.
در اين مدل با استفاده از سه دسته اطلاعات
شامل پارامترهاي هواشناسي موثر در تبخير و تعرق ،رفتار گونه هاي گياهي و ويژگيهاي
خاك ، نياز آبي گياهان مختلف از روي نمونه گياه مرجع
براي هر منطقه  برآورد مي­شود. معادله پنمن-مانتيث –فائو به شكل زير بيان شده است:


 كه در آن:

ET0: تبخير و تعرق
استاندارد سطح مرجع برحسب ميليمتر در روز

ea-ed: فشار بخار اشباع
و فشار واقعي بخار آب در هوا برحسب ميلي بار

U2: سرعت باد در روز
در ارتفاع 2 متري از سطح زمين برحسب متر بر ثانيه

Rn, G: ميزان تشعشع
برحسب
MJm-2d-1

 Δ:
 
شيب منحني تغييرات فشار بخار اشباع نسبت به درجه حرارت (T)

  γ:  ثابت سايكرومتري
برحسب
Kpa c-1

  داده هاي اصلي مورد نياز براي معادله مذكور
عبارتند از:

1)       داده هاي دمايي براي محاسبه ET0

2)       داده هاي بارش

3)       داده هاي مربوط به گياه

4)       داده هاي خاك

 در مدل Crop Wat
براي محاسبه مقدار تبخير و تعرق گياه مرجع(
)
پارامترهاي زير مورد نياز مي باشند:

ميانگين حداكثر درجه حرارت برحسب سانتيگراد ·

ميانگين حداقل درجه حرارت برحسب سانتيگراد ·

درصد حداقل رطوبت نسبي ·

ساعات آفتابي روزانه ·

سرعت باد بر حسب كيلومتر در روز ·

و تعيين نياز آبي
(تبخير و تعرق) گياه از رابطه زير استفاده مي شود.

در مدل Crop Wat
برنامه آبياري طي 4 مرحله زير صورت مي گيرد.

1-       بر اساس پارامتر هاي موثر در تبخير و تعرق گياه مرجع(قدرت
تبخير کنندگي هوا) ( درجه حرارت- ساعات آفتابي- سرعت باد- رطوبت نسبي).

2-       با استفاده از ()
محاسبه شده در بالا و با معرفي ضريب گياهي (
kc)
و ساير خصوصيات مورد نياز گياه.

3-       بر اساس مدلهاي موجود باران موثر محاسبه و از مقدار نياز آبي
مرحله 2 کم مي شود.

4-      
 با وارد نمودن
خصوصيات فيزيکي موثر در تعيين برنامه آبياري خاک ، سناريو هاي مختلف تعيين و ارائه
مي شود.

 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید