گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پیشنهاد برای لایحه جامه منابع طبیعی – فصل دوم بند . ب . جزء یک

درعلت برهم زدن و بالا پائین کردن برخی مواد و تبصره باید بگویم همة ما با کلماتی از سکوت و سکون قانون ، درز و شکاف شنیدیم و اینکه چرا کسی می تواند قانون گریز شود . بی تردید با همین توجهات که چگونه می شود به نیازهای قانونی منابع طبیعی مخصوصا با عنوان جامع که با خود یدک می کشد توجه ویژه داشته باشیم و به جنبه های که از درجة اهمیت زیادی برخوردارند بپردازیم.


بعنوان مثال درختان کهنسال چگونه باید

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید