گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

فصل تعلیف دام و طرح تعادل دام و مرتع

حفاظت از منابع طبیعی باید بسمت علمی فنی سوق یابد، تحقق اهداف برنامه تعادل دام مرتع از طریق انجام فعالیت های فیزیکی نا ممکن است .


اگر انجام مأموریت کنترل دام در فرایند تعلیف مراتع با ملاحظات زمان ورود دام و دامدار – ظرفیت چرائی- مدت تعلیف – زمان خروج ، فیزیکی و غیر فنی پیش بینی شود، حد اقل به ازای هر دامدار در هر سامانه عرفی با یک بازدید در طول مدت

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید