گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي

برای جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي آئين نامه قانون تشكيل شرکت های سهامي زراعي -مصوب 1352 به تصويب هيئت وزيران رسيد . خرد شدن اراضي كشاورزي از جمله نگرانی های اساسی در مدیریت مزرعه است و از مهم ترین تبعات سوء آن می توان، عدم صرفه اقتصادی در ادامه فعالیت و عدم امکان تجهیز و مکانیزاسیون اراضی را برشمرد.


بی تردید امنیت غذایی

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید