گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

حسابداری دارایی هایی زیستی و تنفس جنگل – 14

هر یک از بند های اصول نظام فنی و اجرایی آنقدر اهمیت دارد که در پیرامون آن چه در تهیه اسناد و چه در سازماندهی – نحوه مشارکت – مستند سازی – پایگاه اطلاعاتی – ممیزی باید به بحث پرداخت، اما چون رویکرد بحث حسابداری دارایی زیستی است و می خواهم در معرفی شاخص های رسته اختصاصی به ابعادی از پدیدآوری طرح ها

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید