گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

حسابداری دارایی زیستی و تنفس جنگل – 6

با حسابداری دارایی هایی زیستی و نگاهی متفاوت تر از گذشته در این روز ها به مدیریت لازم بر منابع طبیعی کشور پرداختم و این توجه موجب شد، تا با تمرکز به فرم های ارزیابی عملکرد نیز تأمل داشته باشم و تأمل توام با تعمق و کنکاش و حسرت !


من با تأمل بر فرم های ارزیابی

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید