گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 2

 بحث اساسا مرتبط با سطح جنگل نیست ، اما برای تمایز تفریق نوع مدیریت بر منابع جنگلی به دانستن مساحت جنگل خارج از طرح و مساحت جنگل تحت پوشش طرح جنگلداری و میزان برداشت هر یک نیاز داریم، گاهی به جمع و تفریق برخی اعداد به اشتباه حساسیت نشان می دهیم و یا نسبت گرفته و یا تعمیم و بسط می دهیم ، بی آنکه ارتباطی

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید