گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

مویه کن دارآباد من…!

ببینید که چنین پوشش افسون کننده ای را چگونه با بستر آن نابود می کنند تا  “جنگل” دست ساخت و بی آتیه ی خود را عَلم، و بودجه ای را جذب کنند! 

ستیغ دارآباد- ۵ خرداد ١٣٩٠

 برش کوه چنان است که راه دسترسی به یال را به علت عمودی و ریزشی بودن ترانشه، تقریبا نا ممکن می سازد.

تیغ در دست زنگی مست… !

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید