گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

آمدن بهار و سال نو و نوروز زیبا، بر همگان گرامی باد

فردوسی -سر سال نو هرمز فرودین    برآسوده از رنج تن ،دل ز کین
به نوروز نو شاه گیتی فروز   برآن تخت بنشست پیروز روز
به جمشید برگوهر افشاندند       مرآن روز را روزنو خواندند
بزرگان بشادی بیاراستند     می وجام و رامشگران خواستند
چنین جشن فرخ از آن روزگار    بما ماند از آن خسروان یادگار

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید