گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

خیزید و خز آرید که هنگام خزان‌ست_-منوچهري را بايد شاعر طبيعت خواند

آن قطره ی باران بین از ابر چكیده 
گشته سر هر برگ از آن قطره گهربار 
آویخته چون ریشه ی دستارچه ی سبز 
سیمین گرهی بر سر هر ریشه ی دستار 
یا همچو زبرجد گون، رشته ی سوزن 
اندر سر هر سوزن یك لؤلؤ شهوار  …


و آن قطره ی باران كه برافتد به گل سرخ 
چون اشك عروسی است بر افتاده به رخسار 
و آن قطره ی باران كه بر افتد به سر خود
چون قطره ی سیماب است افتاده به زنگار 
چون قطره ی باران كه بر افتد به گل زرد 
گویی كه چكیده‌ست مل زرد به دینار


به نظر می رسد واژه هایی که منوچهری در شعر خود استفاده کرده از رنگ نقاشان در بوم نقاشی تازه تر است .شاهکارهای منوچهری در موسیقی اشعارش در وصف طبیعت است او به همه چیز رنگ داده ودر کالبد همه اشیا جان تازه داده ورنگ و روح سبز زندگی را همه جا دمیده ونگرش منوچهری به زندگی سبک وسیاق خاصی دارد او عاشق همه چیز است و با دقت و موشکافانه به تمام زوایای هستی توجه دارد هیچ چیز از دیدگان ژرف نگر او مخفی نیست…بر گرفته


نرمش وحرکات موزون گلها بوی عطر گلها در مشام  منوچهری از بوی عطر گلها در طبیعت به مراتب خوشبوترست صدای آب ترنم باران مقیاس درشتی و کوچکی ریگ ها قامت وقدمت صخره ها اشعه گرما بخش خورشید صدای چشمه سارها بوی خاک هیبت کویر سم ماران  او زیبا پرست وزبیایی را در حد کمال ستایش و تحسین می کند …


منوچهری دامغانی بزرگترین شاعر تصویرگرای تاریخ ادب فارسی است می‌توان گفت منوچهری شاعری‌ست كه نقاشانه به جهان می‌نگرد و سپهری نقاشی‌ست كه جهان را شاعرانه می‌بیند. …بر گرفته


منوچهری در حالی که سی و چهار سال داشت درگذشت.


و همچنین :


یکی از ابتکارات لفظی قصاید منوچهری این است که نواع واقسام فرهنگ وازگان را بکار گرفته وادمی تصور می کند غرض از سرودن قصایدش شرح و تعریف فرهنگ لغات و وازگان فارسی وعربی است شاید هم خواسته قدرت اگاهی وسیره خودرا ز علوم زمانه خود را در اشعارش نشان دهد به هر حال وقتی که اشعار منوچهری را مورد بررسی و نقد قرار می دهم متوجه می شویم علیرغم عمر کوتاه خود او یک ادیب و یک دائره المعارف جامعی بوده که در عصر سلطنت کوتاه مسعود غزنوی می زیسته است مثلا در شعرش انواع واقسام نام مرغان و پرندگان را بکار گرفته


فاخته ،عندلیب ،هزار دستان ،زاغ ف زغن ،شارک ،قمری ،طوطی ،پوپوک ،بوقلمون ،سرخاب ،طاوس ،شاهین ،چوک ،تیهو ،بط ،کبک و…..


کبک ناقوس زن و شارک سنتور زن است


فاخته نای زن وبط شده طنبور زنا


کبک رقاصی کند سرخاب غواصی کند


این بدین معروف گرددآن بدان شاهر شود


بر دم طاووس ماه بر سر هدهد کلاه


بررخ دراج گل بر لب طوطی بقم


قمری در شد به حال طوطی درشد به نطق


بلبل درشد به لحن فاخته درشد به دم


غراب  بین نیست    جز  پیمبری


که مسجاب زود شد دعای او


 


ویا انواع واقسام گلها وگیاه  رادرشعرش استخدام کرده مانند ویا اعضا وجوارج بدن ادمی را نوعی با کلمات در هم امیبخته


ترکیب گلها :


سمن یاسمن بنفشه گلناز نرگس نسترن سوسن ارغوان عبهر سنبل زدگل شنبلید   


 ترکیب اعضا و جوارح


سر ،لب ،زبان ،تن ،قد ،زلف ،دست ،چشم،جنسیت ،  


 


سمن سرخ به سان دولب طوطی نر


که زبانش بود از زر زرده در دهنا


نرگس چون دلبری است سرش همه چشم 


سروچو معشوقه ای است تنش همه قد


زلفش بنفشه ببوی لعل خجسته ببوس


دست چغانه بگیر پیش چمانه بخم


سنبل به سان زلفی با پیچ وبا عقد


زلف آن نکو بود که به پیچ وعقد بود


 


ویا در شعرش انواع نام  درختان رابکار گرفته


ویا اقسام ساز ها های زمانه خویش رابکار گرفته


مانند نای نی تنبور کف عود ناقوس زن چنگ بربط رباب سنتور


 


کبک ناقوس زن وشارک سنتور زن است


فاخته نای زن وبط شده طنبور زنا


 


وانواع واقسام جواهرات وسنگ های گرانبهارا درشعرش بکار برده مانند لولو یاقوت زبرجد زرد  سیاه عقیق و…


 


 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید